T.C.
SÜTÇÜLER KAYMAKAMLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Amacı:

Kaymakamlık Bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmek,kaymakamlık büroları iş ve işlemlerinin uyumlu, süratli, verimli bir şekilde ve güvenli bir çalışma düzeni içinde yapılmasını sağlamak.

Hukuki Dayanağı:

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili bölümlerine dayanılarak hazırlanan " Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.

YAZI İŞLERİ BÜROSU

 

 1. Evrak havale ve dağıtımı iş ve işlemleri
 2. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
 3. Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel işyerleri gözetim ve denetimi işleri,
 4. Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-içi eğitim vb.)
 5. Vakıflarla ilişkiler,
 6. Tabii afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri,
 7. Hükümet konağı daire müdürlüğü işleri,
 8. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma işleri,
 9. Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler,
 10. Bayındırlık ve imar işleri
 11. İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ait işlemler
 12. Şehit ve gazi yakınlarının Kamuda işe yerleştirilmeleri işleri
 13. İnsan Hakları Kurulu iş ve işlemleri
 14. İdari para cezaları iş ve işlemleri
 15. Arşiv işleri
 16. Ayniyat ve mutemetlik işleri
 17. İmza sirküleri, devir teftiş işlemleri
 18. Bilgi Edinme Kanunu ve uygulaması işlemleri
 19. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti iş ve işlemleri
 20. Seçimlerle ilgili idari iş ve işlemler
 21. Tasdik Şerhi (Apostille) işlemi
 22. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler

 

 

DERNEKLER BÜROSU

Derneklerle ilgili iş ve işlemler

İDARE KURULU BÜROSU

 1. İlçe İdare Kurulu iş ve işlemleri ( Muhtaçlık, askerlik kararları vb.)
 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği yürütülmesi gereken iş ve işlemler.
 3. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları
 4. İmar iş ve işlemleri
 5. Disiplinle ilgili iş ve işlemler
 6. 1609 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlarla ilgili yazışmalar
 7. Görevden uzaklaştırma işlemleri
 8. 3091 Sayılı Kanun (Taşınmazmal Zilyedliği ile ilgili uygulamalar )
 9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri
 10. Mülki idare bölümleri, belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması-kaldırılması, bağlılık değişikliği iş ve işlemleri
 11. Kamulaştırma Kanunu ile ilgili iş ve işlemler
 12. Askerliğe karar verme işleri
 13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirilmesi işlemleri

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

 1. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
 2. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
 3. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
 4. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
 5. Mahalli idarelerin üst kuruluşlarla yazışmalarında aracılık
 6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işlemleri
 7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi iş ve işlemleri

ÖZEL KALEM BÜROSU

 1. Özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmalar
 2. Protokol, ağırlama ve kabuller
 3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
 4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler
 5. Askeri merci ve kuruluşlarla ilişkiler
 6. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl iş ve işlemleri
 7. İstihbarat hizmet ve konuları
 8. Asayiş konuları (Emniyet ve Jandarma ile ilişkiler)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

 1. Halkla ilişkiler
 2. Kaymakamlığa elden getirilen dilekçelerin kabulü işlemleri
 3. Basın kartı ve resmi ilan işleri

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

 1. Envanter çalışmaları
 2. Genel durum raporları
 3. İdare şube başkanları toplantıları
 4. İlçe brifinginin hazırlanması ve sunumu işleri

 

Telefon 1: 0246 351 2007

Telefon 2: 0246 351 2015

Faks: 0246 351 2364

e- Posta : sutculer@icisleri.gov.tr

Adres : Hükümet Konağı Kat: 3 SÜTÇÜLER